Wordt liefde niet genoemd in de Koran?

wordt-liefde-niet-genoemd-in-de-koranKoran het boek van Allah is gestuurd om sociale ethiek te geven aan het volk. Deze ethiek is gebaseerd op liefde, barmhartigheid, tolerantie en het beste van woorden. Het woord “Islam” betekent “vrede” in het Arabisch. Allah zond de islam, zodat de mensen op basis van liefde en vrede kunnen leven.

O jullie die geloven, treedt de Islam binnen, volledig, en volgt niet de voetstappen van de Satan. Voorwaar, hij is voor jullie een duidelijk vijand. (Soerah Al Baqarah, 208)

Allah geeft de vrijheid aan mensen met betrekking tot hun geloof. ”Er is geen dwang in de godsdienst.” (Soerah Al Baqarah, 256) Iedereen gelooft in wat hij wil. De plicht van de moslim is om de vriendelijkheid aan de mensen te laten zien en ze afzien van kwaad door middel van mooie woorden. Allah zegt het volgende toe aan een tiran zoals de Farao “En spreekt mildt tot hem, moge hij zich laten vermanen, of er bang van worden.” (Soerah Tha’ha, 44). Het is altijd aanbevolen in de Koran om tolerant te zijn en niet hardvochtig en om vriendelijk te zijn.

En het was dankzij de Barmhartigheid van Allah dat jij zacht met hen was. En als je streng en hardvochtig was geweest, dan waren zij rondom jou uiteengegaan. (Soerah Ali Imran, 159)…De aardige en vriendelijke methode vormen eenheden; maar ruw- en hardvochtigheid schaadt de eenheid.

Liefde voor de mensen van het boek

De moslims behandelen de Christenen en Joden die worden gedefinieerd als mensen van het boek in de Koran met diepe liefde en barmhartigheid. ‘’Allah verbiedt jullie niet om met degenen die jullie niet bestrijden vanwege de godsdienst, en die jullie niet uit jullie woonplaatsen verdrijven, goed en rechtvaardig om te gaan. Voorwaar, Allah houdt van de rechtvaardigen.’’ (Soerah Al Moemtahanah, 8) We begrijpen uit dit vers dat moslims zich goed moeten gedragen aan degenen die niet tegen hen vechten voor hun religie. In een ander vers zegt Allah ‘’En jij zult zeker vinden dat zij die het dichtst bij in liefde voor de gelovigen zijn, degenen zijn, die zeggen: Voorwaar, wij zijn Christenen. (Soerah Al Ma’idah, 82)

Liefde tussen mannen en vrouwen

Allah vermeldt dat echtgenoten en echtgenotes hartstochtelijk verliefd zijn op elkaar in de hemel. ‘’Liefdevol en gelijk in leeftijd…’’ (Soerah Al Waqi’ah, 37) De gelovigen die ernaar streven om de ethiek van de hemel op de aarde te leven hebben diepe liefde en barmhartigheid jegens hun partners op de aarde.

‘’En het behoort tot Zijn Tekenen dat Hij voor jullie van jullie eigen soort echtgenotes heeft geschapen, opdat jullie rust bij haar vinden…’’ (Soerah Ar Roem, 21) De echte liefde wordt verkregen door te leven volgens de Koran. Genade is een stukje van de liefde. De persoon heeft genade die hij lief heeft en houdt van wie hij genade heeft.

Profeten en gelovigen zijn gevoelig betreffende de liefde

De genade van de Profeet Mohammed, zijn liefde voor de gelovigen, zijn erg mooie voorbeelden voor de moslims. Allah vermeldt de volgende over zijn superieur moraal in de Koran:

Voorzeker, er is een Boodschapper tot jullie gekomen uit jullie eigen midden. Zwaar voor hem is jullie lijden, vurig wenst hij het goede voor jullie, voor de gelovigen is hij liefdevol en barmhartig. (Soerah At Taubah, 128)

Allah zegt het volgende in de Koran over de profeet Yahya ‘’Als genegenheid van Onze Zijde en reiniging. En hij vreesde Allah.’’ (Soerah Maryam, 13) De liefdevolle hart en de zuiverheid zijn tekenen van de gelovige.

‘’ Voorwaar, degenen die geloven en goede werken verrichten: de Barmhartige zal hen liefde schenken. ‘’ (Soerah Maryam, 96) Zoals begrepen word uit dit vers, creëert Allah liefde binnen degenen die geloven.

Mooie woorden, vriendelijkheid, geduld en barmhartigheid strekken in de richting van liefde.

Een persoon die van plan is om mensen te informeren over de sociale ethiek van de islam dienen het in de eerste plaats in zichzelf te hebben. Dus de beste manier om dit te doen is om een voorbeeld te zijn. ‘’En het goede en het kwade zijn niet gelijk: beantwoord (het kwade) met wat beter is, dan zal degene met wie je in vijandschap leefde als een oprechte vriend worden.’’ (Soerah Foesshilat, 34) Wij begrijpen uit deze vers dat het ontkennen van de kwaad op een goede manier in vriendschap resulteert zelfs tussen vijanden.

Allah zegt ’En zeg tegen Mijn dienaren (O Moehammad) dat zij wat beter is zeggen. Voorwaar, de satan zaait verdeeldheid onder hen.’’ (Soerah Al Isra, 53) Het wordt niet alleen bevolen in de vers om alleen mooie woorden te zeggen, maar om de mooiste woorden te zeggen. Dit is ook een aanbidding net als het gebed. De gelovigen zijn verplicht om de mooiste woorden aan iedereen te zeggen, ongeacht of hij een atheïst, boeddhist, of de mensen van het boek zijn … Dit zorgt in de eerste plaats ervoor dat de band van de liefde tussen de personen versterken, en dan tussen samenlevingen

Zie jij niet hoe Allah een vergelijking maakt met een goede uitspraak, die als een goede boom is, waarvan de wortel stevig staat en de takken naar de hemel reiken? (Soerah Ibrahim, 24)

En de vergelijking met een slechte uitspraak is als die met een slechte boom, die ontworteld op de aarde staat, en die geen stevigheid heeft. (Soerah Ibrahim, 26)

En dat hij behoort tot degenen die geloven en elkaar aansporen tot geduld en elkaar aansporen tot barmhartigheid. (Soerah Al Balad, 17)

Vergeving is uit liefde

Elk probleem wordt opgelost door genade, geduld en tolerantie. Allah adviseert mensen in de Koran om te vergeven:

En laat hen van jullie die bemiddeld en gefortuneerd zijn niet zweren niet uit te geven aan de verwanten en de armen en de uitwijkers op de Weg van Allah: laat hen kwijtschelden en lankmoedig zijn: houden jullie er niet van dat Allah jullie vergeeft? En Allah is Vergevensgezind, Meest Barmhartig. (Soerah An Noer, 22)

…En jij (o Moehammad) zult verraderlijkheid van hen blijven ondervinden, behalve van enkelen van hen. Vergeef hen en scheldt (het) kwijt. Voorwaar, Allah houdt van de weldoeners. (Soerah Al Ma’idah, 13)

Men krijgt geen enkele loon tegen kennisgeving behalve dan ” liefde ”

Kennisgeving van mensen over de sociale ethiek van de islam, het adviseren van vriendelijkheid en het ontkennen van het kwaad, het adviseren van barmhartigheid,

gerechtigheid en geduld, het ondersteunen van de armen is een manier van aanbidding. Het loon van deze aanbidding zal worden gegeven door Allah. De verwachting van de mens is alleen maar liefde.

‘’Ik vraag van jullie geen beloning, alleen liefde voor de naaste verwanten. En voor wie een goede daad verricht vermenigvuldigen Wij daarin het goede. Voorwaar, Allah is de vergevensgezinde, de Waarderende.’’ (Soerah As Sjoera, 23)

Liefde voor materialen

Allah zegt het volgende in het 177ste vers van Surah Bakara‘’en die het bezit dat hij liefheeft weggeeft aan de verwanten en de wezen en de behoeftigen en de reiziger (zonder proviand) en de bedelaars en (het gebruikt) voor het vrijkopen van slaven.’’ In een ander vers zegt Hij ‘’En zij gaven het voedsel waarvan zij hielden aan een arme, en een wees en een gevangene. (Soerah Al Insan, 8) De piekpunt van de moraal wordt benadrukt in dit vers. Het vermeldt over de persoon die de gevangene voedt, die hem probeerde te vermoorden.

Rijkdom is ook een test net als de armoede. De ultieme rijkdom is ‘’Allah verruimt de levensvoorziening voor wie Hij wil en Hij beperkt.’’ (Soerah Ar Ra’d, 26) Profeet Salomo zegt ‘’Voorwaar, ik koesterde de liefde voor het goede ten koste van het gedenken van mijn Heer.’’ (Soerah Shad, 32) en als de rijkdom van de wereld wordt gebruikt omwille van Allah zal de liefde en genade onder de mensen toenemen.

Resultaat

Om de echte liefde wederzijds te ervaren, moet de persoon eerst van Allah houden en zet dan een sociale ethiek dat de liefde van Allah verdient voort. Allah plant liefde in de harten van de mensen die hij lief heeft en creëert een liefde in hun harten naar andere mensen toe. Allah is de enige echte bron van liefde.

En er zijn er onder de mensen die naast Allah afgoden nemen, die zij liefhebben met de liefde als (die) voor Allah, maar degenen die geloven zijn sterker in liefde voor Allah…(Soerah Al Baqarah, 165)

Allah houdt van de rechtvaardigen. (Soerah Al Moemtahanah, 8)

Allah houdt van hen die zich reinigen. (Soerah At Taubah, 109)

Allah houdt van de Moettaqoen. (Soerah At Taubah, 7)

Allah houdt van de weldoeners. (Soerah Al Ma’idah, 93)

Allah houdt van de rechtvaardigen (Soerah Al Ma’idah, 42)

Allah houdt van degenen die op (Allah) vertrouwen. (Soerah Ali Imran, 159)

Allah houdt van de geduldigen. (Soerah Ali Imran, 146)

Allah houdt van de Moettaqoen. (Soerah Ali Imran, 76)

Allah heeft de berouwvollen lief en Hij heeft hen lief die zich reinigen. (Soerah Al Baqarah, 222)